پست های ویژه مشاهده همه

تعبیر خواب سیر

تعبیر خواب سیر

تعبیر خواب سیر

اگر کسی در خواب در حال خوردن سیر بود، از بیماری شفا خواهد یافت و اگر سیر به کسی داد، از او به آن شخص زیان می رسد. اگر از کسی سیر دریافت کرد، از آن شخص به او زیان خواهد رسید. دیدن سیر به تنهایی، بی زیان است.

محمد ابن سیرین می گوید: سیر در خواب مال حرام است.
ابراهیم کرمانی می گوید:خوردن سیر درخواب ، رنج و غم و گریستن است. اگر ببیند نخورد، او را مضرت کمتر خواهد بود.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن سیر در خواب بر پنج وجه است :
مال حرام،
سخن زشت،
غم و اندوه،
گریستن،
سختی دیدن.

تعبیر خواب سیر پوست کندن

سیر پوست کندن در خواب، به شکافتن موضوع بدی که شنیدن آن موجب ناراحتی خواهد شد، تعبیر می شود و یا به عملی تعبیر می شود که به محض انجام آن، مال حرام نقد به زندگی شما خواهد آمد و یا به غیبت دست به نقد راجع به کسی است که به بدگویی از دیگران و از بین بردن آبروی دیگران ختم می شود.

تعبیر خواب بوته سیر
سیر تازه یا خشک به مال حرام یا حرام اندوزی تعبیر شده است. خوردن سیر یا دادن آن به دیگری، ناراحت کردن دیگران و یا غیبت کردن از دیگران به بدی است. اگر خواب ببینید کسی به شما بوته سیر داد، یا مال حرام را یکجا به شما می دهد و یا با صحبت های تلخ و بدگویی های خود، کل مطلبی را که در دل دارد به تلخی مطرح خواهد کرد و یکجا همه آنچه را که در دل دارد به نحوی خواهد گفت که موجب ناراحتی خواهد شد.

تعبیر خواب سیر ترشی
اگر کسی خواب ببیند که سیر ترشی می اندازد، برای آزرده کردن کسی دیگر، نقشه کشیده و قصد دارد تا در طولانی مدت، به وی آزار و صدمه برساند. اگر کسی به شما سیر ترشی داد، او با نقشه از قبل تعیین شده خیال ناراحت کردن شما را دارد. اگر سیر ترشی از جایی پیدا کردید و خوردید، بهتر است در بیداری برای دفع بلا صدقه بدهید. چون سیر، ناراحتی و اندوهی است که خصوصا از طریق خوردن مال حرام به بیننده خواب می رسد. اگر کسی خواب ببیند که بوی سیر ترشی در خانه او پیچیده است، مردم او را حرام خواره می دانند و اموالی را که دارد، نتیجه جمع کردن مال حرام می پندارند.

تعبیر خواب کندن سیر از زمین
اگر کسی خواب ببیند که سیر رسیده را می کند و می خواهد خود او آن را مصرف کند یا به دیگری بدهد، در بیداری اقدام به کاری می کند که به خودش و یا به دیگری آسیب می رساند. اگر کسی خواب ببیند که سیر را کنده و دور می اندازد، موجب جلوگیری از ایجاد فتنه و شر یا ناراحتی در بیداری شده و رفع بلا خواهد شد.

تعبیر خواب کاشتن سیر
سیر به مال حرام، سخن زشت و سختی تعبیر شده است. اگر کسی خواب ببیند که سیر می کارد، یا کاری را شروع کرده که با انجام آن از طریق حرام، به جمع آوری مال می پردازد، و یا در حال انجام کاری است که زمینه ایجاد شر و فساد برای خود او و یا دیگران را در آینده فراهم می کند.

تعبیر خواب برگ سیر
اگر کسی خواب دید که برگ سیر می خورد، بد اخلاق خواهد بود. اگر کسی به بیننده خواب برگ سیر داد، با اخلاق بد خود، موجب ناراحتی بیننده خواب را فراهم خواهد کرد. برگ تازه سیر همچنین به ثروتی گفته می شود که با بد اخلاقی و حرام خواری فراهم آید.

تعبیر خواب سیر و پیاز

پیاز در خواب به سخن زشت و یا مال حرام تعبیر شده است و اگر کسی خواب ببیند به دیگری پیاز می دهد، یا غیبت او را می کند یا راجع به او حرف بدی می زند. اگر کسی خواب دید که خود او و یا دیگری پیاز می خورند، به خوردن مال حرام روی می آورند. سیر و پیاز خریدن، کسب مال حرام و جمع آوری ثروت به همراه حرص و ولع است.
خوردن سیر و پیاز، حرام خواری و حریص بودن نسبت به مال حرام و یا آزرده شدن به واسطه حرف های زشتی است که دیگران نسبت به بیننده خواب می زنند و غیبت او را می کنند. اگر کسی خواب دید که پیاز خام می خورد، سخنی خواهد گفت که موجب شرمندگی خود او خواهد شد.

منبع:تعبیر خواب سیر

تعبیر خواب سیر


لینک های دانلود
لینک کوتاه‌ :
مطالب مرتبط
برچسب ها

دسته بندی خوانندگان