پست های ویژه مشاهده همه

تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب میوه

تعبیر و تفسیر کلی دیدن میوه در خواب نعمت و برکت است ولی همانگونه که مشخص است هر میوه‌ای تعبیر جداگانه‌ای داشته و بایستی به تفاسیر مربوط به خود رجوع شود. اگر در اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هر میوه به درخت آن برمی‌گردد، یعنی اگر تعبیر درخت آن خوب باشد تعبیر آن میوه نیز خوب است، یا اگر بد باشد تعبیر میوه نیز بد می‌باشد.

تعبیر خواب میوه بهشتی
ابن سیرین می‌گوید:
اگر در خواب ببینی رضوان مقداری از میوه‌های بهشتی به تو می‌دهد، تعبیرش این است که به زودی از دنیا خواهی رفت.
اگر کسی از میوه‌های بهشت به کسی بدهد آن شخص از علم او بهره‌مند می‌شود.
اگر ببینی از میوه‌های بهشت برداشته‌ای یا کسی به تو داده و خورده‌ای به اندازه‌ای که خورده‌ای علم و دانش کسب می‌کنی و روش دین را می‌فهمی، ولی سودی برای تو نخواهد داشت.

تعبیر خواب انواع میوه (از لحاظ شکل و رنگ)
میوه آبدار و شیرین:
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوردن میوه آبدار و شیرین، سود و منفعت می‌باشد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی حضرت محمد (ص) میوه آبدار یا خشک به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن علم و حکمت به دست می‌آوری.

میوه زرد:
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر همه چیزهای زرد مثل میوه‌های زرد رنگ و… درد و بیماری می‌باشد، طوری که اگر ببینی خوردنی زرد می‌خوری، تعبیرش بیماری و رنج و اندوه

میوه ترش:
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر میوه‌های ترش، غم و اندوه می‌باشد.
ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیر خوردن چیزهای ترش، غم و اندوه و یا نگرانی می‌باشد، مخصوصاً میوه‌های ترش

میوه نارسیده و کال:
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر میوه‌های نارسیده و کال، مال حرام می‌باشد

تعبیر خواب چیدن میوه
اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی از درخت‌ها میوه جمع می‌کنی، تعبیرش این است که نسل و فرزندان تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از درختی میوه چیده‌ای به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.
تعبیر خواب میوه به روایت معبرین غربی
برايت مى‌گويد:
ديدن ميوه بر روى درخت، علامت سعادت و خوشبختى است.
اگر خواب ببينيد كه از روى زمين مشغول جمع‌آورى ميوه هستيد، نشانه‌ى آن است كه در انجام كارى موفق خواهيد بود.
ديدن ميوه‌هاى كال، بيانگر بيمارى است.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
میوه بر روی یک درخت: خوش یمنی
میوه چیده شده: پایانی خوش برای یک محاکمه
میوه ترش مزه: بدبختی
میوه شیرین: ثروت
میوه به مقدار بسیار زیاد: پروژه‌های موفق
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن میوه روزی حلال بود
آنلی بیتون می‌گوید:
دیدن میوه‌های رسیده میان شاخ و برگ درختان در خواب، علامت آیندای سعادت آمیز است.
دیدن میوه سبز، علامت کوشش‌های نومیدکننده و شتابزده است.
اگر دختری خواب ببیند میوه ای سبز می‌خورد، علامت آن است که از ارث محروم می‌شود.
خرید و فروش میوه در خواب، نشانه فعالیت تجاری بسیار و کسب سودی اندک است.
دیدن یا خوردن میوه رسیده در خواب، علامت کسب لذت و ثروتی ناپایدار است.

منبع:تعبیر خواب میوه

تعبیر خواب میوه


لینک های دانلود
لینک کوتاه‌ :
مطالب مرتبط
برچسب ها

دسته بندی خوانندگان