تعبیر خواب خرید خانه

تعبیر خواب خرید خانه

خانه: اگر خانه ای را که در رویا دیده اید، می‌شناختید، قبلا در آن زندگی کرده‌اید و یا اکنون ساکن آن هستید، تفسیر زیر شاخه منزل در آن صدق می‌کند.
اگر از بیرون خانه مهاجمینی به داخل حمله کردند: فشار اجتماعی و یا واکنش به انتقاد یا طعن و کنایه ها.
اتاق خواب: زندگی خصوصی فرد؛ آمیزش جنسی؛ صمیمیت و نزدیکی؛ استراحت؛ میل به پناه بردن به خلوتی یا خود را از انظار دور نگه داشتن.
اگر خانه آتش گرفته بود و یا فرو می‌ریخت: تحولات عظیم در نگرش و طرز رفتار؛ ترک عادت ها، هنجارها، و دلبستگی های سابق؛ بیماری.
سقف: رفتار و باورهایی که از آن ها برای حفاظت از هویت خود استفاده میکنید؛ منتها درجه و یا طیف تخیل شما؛ محدوده ذهنی شما.
خانه کوچک که ساکنانش از لحاظ جا در مضیقه هستند: احساس نیاز به تغییر شخصی؛ احساس اسارت در محیط خانه و یا قید و بند نگرش و رفتار شخص کنونی خود.
خرابی بخش‌هایی از خانه یا اشکال در ساختار خانه: اشکال در ساختار شخصیت فرد، آسیب‌هایی چون پیوند گسسته، بیماری جسمانی.
اتاق غذاخوری: میل و اشتیاق، ارتباطات خانوادگی یا اجتماعی؛ برنامه غذایی ذهنی یا روانی.
طبقات میانی: نیازهای درونی، استراحت، خواب، عطش های فرد؛ بالا تنه انسان.
سطح زمین کف خانه، طبقه اول خانه: نگرش های پایه و اطمینان های فرد؛ آنچه حمایتگر شماست، از قبیل سلامتی شما و حسن نیت دیگران. در بسیاری از رویاها عنصر کف خانه حضور دارد هرچند که بر آن تاکید خاصی نیست. این موضوع شرحی از وضعیت کنونی شما و یا محیطی که اکنون در آن هستید است. برای مثال، طبقه اول یا طبقه دوم نشان دهنده وضعیت متفاوتی هستند که در آن رویدادهای رویا رخ می‌دهند.
جلوی خانه: نقاب ما؛ ظاهرسازی؛ آنچه از خود به جامعه نشان می‌دهیم.
طبقه همکف: زندگی روزمره واقعی ما؛ جنسیت؛ پاها.
اگر خانه به وسیله رویا ساخته شده بود: حسم و شخصیت فرد در تمامی جنبه ها و ابعادش.
داخل خانه: درون فرد.
آشپزخانه: خلاقیت، خوراک رساندن به خویشتن.
آشپزخانه در رویای زنان: شاید به غرور فرد به خاطر توانایی اش در تبدیل “خانه” به “منزل” و بخشش چیزی ارزشمند به خانواده اشاره کند.
انباری، گنجه: عطش ها؛ ارضاء امیال دنیوی؛ مخزن خاطرات و احساساتی که شما را خرسند میکنند یا خوراک روح شما هستند.
اتاق نشیمن: تفریحات شخصی؛ فضایی برای فرد؛ زندگی روزمره.
اتاق کودک: احساسات شما نسبت به کودکان.

به مانند تحلیل نمادین تونی کریسپ، کارل گوستاو یونگ نیز خانه را به بخش‌های مختلف تقسیم بندی کرده و از نظر دیدگاه روانشناسی می‌گوید:
دیدن خانه در خوابتان بیانگر روح و در اصل خود شما هستید. اتاق‌های خاصی در خانه بیانگر جنبه‌ی خاصی از روان شماست. در کل، اتاق زیر شیروانی بیانگر خرد شماست، زیر زمین، بیانگر ضمیر ناخودآگاه است، و غیره. اگر خانه خالی است، بیانگر حس نا امنی است. اگر خانه تغییر می‌کند، بیانگر این است که شما دستخوش تغییرات شخصی هستید و سیستم باوری تان را تغییر می‌دهید. خواب دیدن اینکه خانه دیوار ندارد، بیانگر نبود حریم شخصی است. شما حس می‌کنید که هر کسی به کار شما سرک می‌کشد یا در کار شما دخالت می‌کند.
دیدن خانه‌ی متروکه در خوابتان بیانگر این است که شما گذشته تان را پشت سر گذاشته اید. شما آماده اید که به سمت آینده پیش روید.
خواب دیدن اینکه شما خانه تان را تمیز می‌کنید بیانگر این است که نیاز دارید افکارتان را ترو تمیز کنید و از شر روش‌های قدیمی خلاص شوید. شما به دنبال بهبود شخصی هستید.
اگر شما در زندگی بیداری تان با دیگران زندگی می‌کنید، اما خواب می‌بینید که تنها زندگی می‌کنید، بیانگر این است که نیاز دارید گام‌های جدیدی به سمت استقلال بردارید. شما نیاز دارید که مسئولیت‌ها را بپذیرید و بیشتر به خود متکی باشید.
دیدن یک خانه‌ی کهنه، قدیمی در خوابتان بیانگر باور ها، نگرش‌های قدیمی تان است و اینکه چگونه از آن‌ها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی تان می‌تواند همان نگرش‌ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر این است که خانه‌ی قدیمی ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید حالت فکری تان را به روز کنید. اگر شما یک خانه‌ی شلوغ و/یا مخروبه را در خوابتان می‌بینید، بیانگر جنبه‌ای از زندگی تان است که شلوغ پلوغ است. شما ممکن است از درهم برهم عاطفی یا روانی رنج می‌برید. شما نیاز دارید که این احساسات را آزاد کنید تا دوباره کنترل را به دست آورید. خواب دیدن اینکه خانه تان صدمه دیده است بیانگر نگرانی‌های بیداری تان در مورد شرایط خانه تان است.
نکته: دقت داشته باشید فرد بیننده خواب می‌تواند با توجه به شرایط زندگی و با توجه به هر نماد و سمبل رویای خود را تحلیل کند.
تعبیر دیدن خانه در خواب
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما است زندگی مرفه و خوبی خواهید داشت. اگر ببینید خانه ای محقر و ویرانه دارید و آن خانه متعلق به شما است خواب شما خبر می‌دهد که زندگی بر شما تنگ خواهد شد و معاش شما قلت خواهد یافت.

چنان چه ببینید یکی از اتاق‌های خانه آشفته و خراب است بخشی از زندگی بیننده خواب دچار خرابی و ویرانی می‌شود و غمی و زیانی به او می‌رسد. اگر در خواب ببینید که خانه شما در محلی است که تنها مانده و گرداگرد آن هیچ خانه دیگری نیست خواب خوبی ندیده‌اید چرا که از تنهائی و بی کسی و غربت و تنگی زندگی خبر می‌دهد.

محمدبن سیرین گوید: خانه به تنهایی درخواب بیانگر زن است. اگر بیند خانه را یا ستون‌های خانه را از جای برداشت، دلیل که زنی خواهد، با مروت و کرم و مونتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنی خواهد و توانگر شود. اگر بیند که خانه مفرد به کنج اندوه بود و ندانست که خانه از کیست، دلیل که از دنیا رحلت کند. اگر بیند درخانه گریخته بود و در خانه او قفل نکرده بود و آن خانه به خانه دیگر پیوسته بود، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد. اگر بیند بیمار است عافیت یابد. اگر بیند در خانه خود بشکست، دلیل که از کسی او را مالی رسد.
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن خانه و سرا عیش بود

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خانه بر وی افتاد، دلیل که مالی بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه بزرگ وفراخ گردید و از آن که بود بزرگ‌تر شد، دلیل که مال و نعمت بسیار بر وی تنگ شود.

تعبیر خواب درب خانه
ابراهیم کرمانی: اگر بیند در خانه او آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که او را توبه باید کردن از گناه و معصیت. اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.

مطیعی تهرانی:اگر ببینید که در خانه شما آهنی است زندگی قابل دوامی دارید و اگر دیدید در خانه شما از نقره است خوب نیست.

تعبیر خواب ساختن خانه
لوک اویتنهاو می‌گوید: ساختن یک خانه: خوشبختی در عشق

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خانه ساختن خوشحالی بود

تعبیر خواب خانه خریدن
لوک اویتنهاو می‌گوید: خرید یک خانه: کامیابی

تعبیر خواب خانه مخروبه و تعمیر آن

لوک اویتنهاو می‌گوید:
خانه مخروبه: مانعی از سر راه برداشته می‌شود
تعمیر کردن خانه: یک امر پیچیده بالاخره روشن می‌شود
آنلی بیتون می‌گوید:
دیدن خانه قدیمی خود در خواب، نشانه آن است که اخباری به دستتان می‌رسد که موجب شور و نشاط شما می‌گردد.
اگر خواب ببینید خانه قدیمی شما ویران و مخروبه است، نشانه آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید. اگر دختری چنین خوابی ببیند، علامت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب خانه خرابه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که خانه شما خراب است مالتان از دست می‌رود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب یا خرابه ای راه می‌روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می‌شوید و به اعمال ناصواب دست می‌زنید

تعبیر خواب آب گرفتگی خانه

آنلی بیتون: اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‌ی آن است که برای پیروز شدن شر مبارزه خواهید کرد.

منبع:تعبیر خواب خرید خانه

تعبیر خواب خرید خانه

ادامه مطلب و دانلود

تعبیر خواب برق گرفتگی

تعبیر خواب برق چیست؟ هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می ترسد. در این که همه ما می ترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می ترسانند متفاوتند. کسانی هستند که می ترسند و نمی دانند از چه می ترسند. همیشه نگران و می شوند. عده ای از بیماری می ترسند کسانی هستند که از فقر بیمناکند. خانم ها عموما از پیری وحشت دارند. همه این ترس ها چه شناخته چه ناشناخته ممکن است در خواب به صورت برق مجسم شود. در ادامه با ما همراه باشید.

تعبیر خواب برق گرفتگی

تعبیر خواب برق
امام صادق علیه السلام می فرمایند:

که برق درخواب بر پنج وجه است

اول: خزانه دار پادشاه

دوم: وعده بد

سوم: تندى و سرزنش کردن(خیر)

چهارم: رحمت

پنجم: راه راست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برقی که در عین روشنی بخشی و گرما دهندگی قاطع ریشه حیات انسان نیز هست و به ناگاه جان می گیرد و حیات را متوقف می کند. با این تعریف باید دید که در خواب چگونه با الکتریسیته بر خورد کرده اید.
اگر دیدید که جائی را روشن کرد و شما در قسمت روشنائی هستید می توانید سراغ تعبیر آن را بگیرید.
روی هم رفته دیدن برق نیکو است مخصوصا از جهت تامین روشنائی. اما برق به معنای برقی که در اثر برخورد ابرهای باردار در آسمان پدید می آید،
مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می تواند درخشش آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره.
برق زدگی در خواب خوب نیست چه بیننده خواب، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را. درخشش برق از دور دست ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است. مشاهده درخشش برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است.
معبران کهن نوشته اند:

برق آسمان خزانه دار یا عامل پادشاه است که این تعبیر در زندگی امروز ما هیچ الگوئی پیدا نمی کند. اما برق یکی از آیات الهی است و وجودش عظمت خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما را در مقام قیاس نشان می دهد.

تعبیر خواب برق رفتن
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دیدید برق خانه قطع شده و شما در تکاپوی مرمت فیوز هستید خوب است و خواب شما می‌گوید که وجودی مؤثر و مفید دارید و در آینده نزدیک در همان محدوده که خواب دیده‌اید نقشی مهم خواهید داشت

تعبیر خواب برق گرفتگی
آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب احساس کنید که برق شما را به شدت تکان می دهد، با خطری جدی روبرو خواهید شد. دیدن سیم حاوی برق در خواب، نشانه آن است که دشمنان نقشه هایی که بر علیه شما کشیده بودند را بر هم خواهند زد.

شیخ طوسی می گوید:

اگر پدر یا مادری خواب ببیند که فرزند بزرگ یا کوچک خود را برق می گیرد و در اثر این حادثه فوت میشود به نشانه ی خطری است که از جانب یکی از آشنایان و یا بستگان دور این خانواده را تهدید میکند این خطر ممکن است یک تهمت بزرگ یا یک کلاهبرداری مالی باشد؛دیدن این رویا برای مردان خطری بیشتری را نیز به همراه دارد.
اگر دیدی فرزند دیگران مثلا فرزند همسایه یا یکی از اقوام نزدیکت را برق میگیرد و تو به او کمک میکنی و جانش را نجات میدهی به نشانه ی خطری مهلک است که از بیخ گوشت عبور میکند اما صدمه ای به تو وارد نمی سازد.
اگر ببینی مرده ای را برق میگرد و تو او را می شناسی به نشانه ی تغییر و تحول یکباره و ناگهانی است که در زندگی ات رخ میدهد و باعث آرامش بخشیدن به وضع مالی یا رفاهی تو می شود.
اگر ببینی برادر و یا خواهرت دچار برق گرفتگی شده اند به نشانه ی نارضایتی یا ناخشنودی پدر مادرت از شماست.
اگر ببینی دوست یا رفیقت را برق می گیرد و تو فقط نظاره گر این اتفاق هستی تعبیر این است که یکی از دوستان صمیمی ات با تو خصومت و دشمنی پیدا میکند و برای تخریب تو دست به هر کاری حتی ریختن آبرویت خواهد زد.

تعبیر خواب برق گرفتگی فرزند

علی مدنی می گوید:

برق گرفتگی فرزندان در خواب می تواند نوعی هشدار و یا یک نکته ی بزرگ و قابل تامل برای پدر و مادرها باشد ممکن است خطرات یا حوادثی در کمین باشند،ندانم کاری اشتباه والدین،تصیمیم گیری نادرست در انتخاب شغل از سایر معانی این رویا است

تعبیر خواب برق و یا صاعقه در قدیم

محمدبن سیرین گوید:

برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضی از معبران گفته‌اند: برق، وعده کردن پادشاه است به بدی و مرد طماع را به طمع وی. اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کاری کند که دران خیر بود. اگر بیند برق همی درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است.

تعبیر خواب الکتریسیته و برق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از ابر آسمان. برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست اما از نظر خواب شناسی می‌تواند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور قدرتمند و نیرومند باشد که هم به آن محتاجیم و هم از آن می‌ترسیم. هم مهربان و یاری دهنده است و هم کشنده و سهمگین.

تعبیر خواب الکتریسیته

آنلی بیتون می گوید:

۱ـ احساس الکتریسته اندک در اندامها به هنگام خواب ، علامت تغییراتی در زندگی است که پیشرفتی به دنبال ندارد .

۲ـ دیدن سیم حاوی الکتریسته در خواب ، علامت آن است که دشمنان نقشه هایی که بر علیه شما کشیده بودند و شما را نگران ساخته بودند ، بر هم خواهند زد .

۳ـ اگر خواب ببینید مثل پیغامی از سیم های الکتریسته عبور می کنید ، علامت آن است که به نقشه های دشمنان خود دست می یابید و به این وسیله بر آنان غلبه می یابید .

در سر زمین رویاها آمده:

از الکتریسته استفاده می کنید : بر اثر یک حادثه غافلگیر می شوید .

جریان الکتریسته به شما می خورد : دوستان شما را فریب می دهند .

دیگران از الکتریسته استفاده می کنند : در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

از وسائل الکتریکی استفاده میکنید : هماهنگی در بین دوستان

منبع:تعبیر خواب برق گرفتگی

تعبیر خواب برق گرفتگی

ادامه مطلب و دانلود

نحوه ی اضافه کردن افزونه ها در Kodi اندروید

 

نحوه ی اضافه کردن افزونه ها در Kodi اندروید

 

ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه در برنامه ی  Kodi media player افزونه های مختلف نصب کنید و از ویژگی های مختلف بهره مند شوید. شما می توانید این برنامه را از  Google Play Store دانلود کنید.

 

مراحل :

برنامه Kodi

 1. Kodi را در اندروید باز کنید. آیکون این برنامه به شکل الماس می باشد. شما می توانید معمولا این آیکون را در صفحه ی اصلی یا منوی برنامه ها پیدا کنید.

گزینه ی Add-ons

 1. روی گزینه ی Add-ons ضربه بزنید. این گزینه در منوی سمت چپ قرار دارد.
آیکون Open Package

آیکون Open Package

 1. روی آیکون open package ضربه بزنید. این آیکون در گوشه ی سمت چپ منو قرار دارد.

++++++

 1. روی
  گزینه ی Install from repository

  گزینه ی Install from repository

  ضربه بزنید.

گزینه ی Kodi Add-on repository

گزینه ی Kodi Add-on repository

 1. روی گزینه ی Kodi Add-on repository ضربه بزنید. در این مرحله افزونه هایی که تیم Kodi برای شما فراهم کرده است, نمایش داده شده است.

دسته ی add-on

 1. روی دسته ی add-on ضربه بزنید.

انتخاب افزونه

 1. روی افزونه ای که می خواهید نصب کنید ضربه بزنید. اطلاعاتی در مورد افزونه نمایش داده می شود.
نصب افزونه

نصب افزونه

 1. روی گزینه ی Install ضربه بزنید. این آیکون در گوشه ی سمت راست پنجره قرار دارد. با این کار افزونه ی مورد نظر در برنامه ی Kodi نصب خواهد شد.

برای دسترسی به افزونه ها کافیست از منو روی گزینه ی  Add-ons ضربه بزنید.

 

منبع : نحوه ی اضافه کردن افزونه ها در Kodi اندروید

 

ادامه مطلب و دانلود

نحوه ي افزودن Phoenix به برنامه ی Kodi در اندروید

 

نحوه ي افزودن Phoenix به برنامه ی Kodi در اندروید

 

 

ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه افزونه ی Phoenix  را به برنامه ی  Kodi media player در اندروید اضافه کنید. شما می توانید این برنامه را از  Google Play Store دانلود کنید.

 

 

 

مراحل :

برنامه Kodi

 1. برنامه Kodi را در Android خود باز کنید. آیکون Kodi به رنگ سفید و آبی می باشد.

آیکون settings

 1. از سمت چپ صفحه روی آیکون settings ضربه بزنید. شما می توانید این آیکون را در بالای پنل در سمت چپ صفحه پیدا کنید. با این کار منوی System شما باز می شود.

گزینه ی System settings

 1. در این منو روی گزینه ی System settings ضربه بزنید.

  گزینه Add-ons

  گزینه Add-ons

 1. از سمت چپ پنل روی Add-ons ضربه بزنید. با این کار تنظیمات add-on در سمت راست نمایش داده خواهد شد.

گزینه ی Unknown sources

 1. گزینه ی Unknown sources را روی On تنظیم کنید. از شما خواسته می شود تا عملیات را تایید کنید.

برای نصب این افزونه باید Unknown sources روشن باشد.

گزینه ی Yes

گزینه ی Yes

 1. روی گزینه ی Yes ضربه بزنید. با این کار ویژگی Unknown sources فعال می شود.

این دکمه به رنگ سفید تغییر پیدا خواهد کرد.

منوی System

منوی System

 1. به منوی System برگردید. برای این کار روی دکمه ی back یا عنوان Settings ضربه بزنید سپس گزینه ی go back to the System menu را انتخاب کنید.

File manager

 1. در منوی System روی File manager ضربه بزنید. این گزینه به شکل یک پوشه می باشد.
گزینه Add source

گزینه Add source

 1. از پنل سمت چپ روی Add source ضربه بزنید. با این کار یک پنجره ی جدید باز خواهد شد. در این پنجره می توانید یک فایل را انتخاب کنید و به media files اضافه کنید.
پنجره ی Sources

پنجره ی Sources

 1. در پنجره ی Sources روی گزینه ی <None> ضربه بزنید.
فیلد source

فیلد source

 1. در فیلد source عبارت http://srp.nu را تایپ کنید. این منبعی است که برای نصب Phoenix باید از آن استفاده کنید.
دکمه OK

دکمه OK

 1. روی دکمه OK ضربه بزنید. این دکمه در گوشه ی سمت راست صفحه قرار دارد. با این کار یک لینک به لیست file sources اضافه خواهد شد.
نام گذاری منبع جدید

نام گذاری منبع جدید

 1. منبع جدید را superrepo بنامید. برای این کار از پایین “Enter a name for this media source ” روی فیلد name ضربه بزنید.

عبارت “superrepo.” را تایپ کنید.

روی دکمه OK ضربه بزنید.

پنجره ی Add file source

پنجره ی Add file source

 1. در پنجره ی Add file source روی گزینه ی OK ضربه بزنید. شما می توانید این را در لیست File manager مشاهده کنید.
صفحه File manager

صفحه File manager

 1. به صفحه ی اصلی Kodi بروید. از سمت چپ روی عنوان File manager و سپس System ضربه بزنید.

Add-ons

 1. روی گزینه ی Add-ons ضربه بزنید. با این کار لیست همه ی افزونه های نصب شده نمایش داده خواهد شد.

آیکون Open Package

 1. از سمت چپ روی آیکون Open Package ضربه بزنید.

گزینه ی Install from zip file

 1. روی گزینه ی Install from zip file ضربه بزنید. با این کار لیست همه ی منبع هایی که استفاده می کنید باز خواهد شد.
منبع superrepo

منبع superrepo

 1. در لیست منابع روی superrepo ضربه بزنید. محتویات آن را مشاهده خواهید کرد.
پوشه ی krypton

پوشه ی krypton

20 . روی پوشه ی krypton ضربه بزنید. با این کار محتویات پوشه را مشاهده خواهید کرد.

گزینه ی repositories

گزینه ی repositories

 1. در krypton روی گزینه ی repositories ضربه بزنید.

با این کار لیست دیگری نمایش داده خواهد شد.

superrepo

superrepo

 1. روی superrepo ضربه بزنید. در این پوشه یک فایل zip مشاهده خواهید کرد.
انتخاب فایل

انتخاب فایل

 1. فایل superrepo.kodi.krypton.repositories-0.7.04.zip را انتخاب کنید سپس روی گزینه ی OK ضربه بزنید.

نام دقیق فایل بسته به نسخه ی برنامه ممکن است کمی تفاوت داشته باشد.

بعد از انتخاب فایل به صفحه ی اصلی بازگردید.

گزینه ی Install

 1. روی گزینه ی Install ضربه بزنید.
گزینه ی the SuperRepo All

گزینه ی the SuperRepo All

 1. روی گزینه ی the SuperRepo All ضربه بزنید. این گزینه باید در پایین لیست قرار داشته باشد.
افزونه ی Phoenix

افزونه ی Phoenix

 1. به پایین صفحه بروید و روی Phoenix ضربه بزنید. اکنون افزونه ی Phoenix باز خواهد شد.

دکمه ی Install

 1. از گوشه ی سمت راست صفحه روی دکمه ی Install ضربه بزنید. این دکمه در گوشه سمت راست صفحه قرار دارد. با این کار افزونه ی Phoenix در برنامه ی Kodi نصب خواهد شد.

 

منبع : نحوه ي افزودن Phoenix به برنامه ی Kodi در اندروید

ادامه مطلب و دانلود

نحوه ی به روز رسانی Kodi در اندروید

نحوه ی به روز رسانی Kodi در اندروید

 

ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه از برنامه ی   Kodi media player در اندروید به روز رسانی کنید. شما می توانید این برنامه را از  Google Play Store دانلود کنید.

 

 

 

مراحل :

Play Store

Play Store

 1. Play Store را باز کنید. این برنامه معمولا در صفحه ی اصلی یا منوی برنامه ها قرار دارد.
جستجو برنامه kodi

جستجو برنامه kodi

 1. kodi را در نوار جستجو تایپ کنید. این گزینه در بالای صفحه قرار دارد.

 

برنامه kodi

برنامه kodi

 1. روی Kodi ضربه بزنید. این آیکون به شکل الماس می باشد.
UPDATE

UPDATE

 1. روی UPDATE ضربه بزنید. این گزینه سمت راست “UNINSTALL.” قرار دارد. با این کار جدید ترین نسخه ی برنامه در اندروید دانلود خواهد شد. اگر به جای گزینه ی “UPDATE,” گزینه ی “OPEN” را مشاهده کردید, نسخه ی برنامه ی شما به روز است.

منبع : نحوه ی به روز رسانی Kodi در اندروید

ادامه مطلب و دانلود

تعبیر خواب کشتن یک نفر

تعبیر خواب کشتن (قتل)

تعبیر خواب کشتن یک نفر

ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی را در خواب کسی را کشتی بی آنکه سرش را از تنش جدا کنی بیانگر این است که به آن شخص سود و منفعت فراوان از تو خواهد رسید.

جابر مغربی: اگر در خواب دیدی فرزند خود را کشتی دلیل بر بدست آوردن روزی حلال باشد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی حیوان چهارپا یا حشره یا جانوری را کشته‌ای، یعنی بر دشمن غلبه می‌کنی.

لوک اویتنهاو می‌گوید: کشتن کسی: خود را عصبانی نکنید

آنلی بیتون می‌گوید:
اگر خواب ببینید مرتکب قتلی شده‌اید، علامت آن است که به خاطر بی تفاوتی دیگران احساس حقارت می‌کنید.
اگر در خواب مرتکب قتل شوید، نشانه آن است که درگیر ماجرایی نادرست خواهید شد و کارتان به رسوایی خواهد کشید.
اگر خواب ببینید فردی، دیگری را می‌کشد، علامت آن است که به اشتباهاتی که دیگران در زندگی انجام می‌دهند تأسف خواهید خورد و کشتارهای خشونت آمیز شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

تعبیر خواب کشته شدن

به گفته محمد بن سیرین دیدن کشته شدن خود بیننده خواب به دست دیگران نشانه از عمر طولانی او دارد.

ابراهیم کرمانی در جایی دیگر بیان می‌کند اگر در خواب دیدی که عده ای تو را کشتند به این معناست که به تو سود و منفعت خواهد رسید و اگر تو از روی ظلم و ستم کشته شدی نشانه این است که مظلوم بوده و خداوند متعال کسی را مأمور انتقام گرفتن تو می‌گرداند.

لوک اویتنهاو می‌گوید: کشته شدن: شما یک قربانی یا یک فداکاری خواهید کرد

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب کسی شما را به قتل برساند، نشانه آن است که دشمنان پنهانی برای پیروزی و غلبه بر شما تلاش می‌کنند.

تعبیر خواب کشتن با اسلحه

لوک اویتنهاو می‌گوید: کشتن با شلیک یک گلوله: حسادت شما را آزار می‌دهد.

منبع:تعبیر خواب کشتن یک نفر

تعبیر خواب کشتن یک نفر

ادامه مطلب و دانلود

متن داستان یک قطره عسل

متن داستان یک قطره عسل ( فارسی ششم دبستان ) نوشته مهدی آذر یزدی

متن داستان یک قطره عسل

یک روزی بود و یک روزگاری. یک مرد شکارچی بود و یک سگ شکارچی تربیت شده داشت که به او کمک می کرد. سگ شکاری سگی بود لاغر اندام با دستها و پاهای باریک و بلند که از هر حیوانی تندتر می دوید و همینکه شکارچی فرمان میداد سگ خرگوشها و آهوها را دنبال می کرد و آنها را می گرفت و پیش صاحبش می آورد یا هر وقت شکارچی مرغی چیزی را با تیر می زد سگ می دوید و پیش از اینکه شکار بمیرد آن را زنده نزد شکارچی می رسانید. یک روز مرد شکارچی با سگش به شکار رفت و در دنبال آهویی گذارشان به کوهستانی افتاد که خیلی سبز و خرم بود و در پستیها و بلندیها درختها و گلها و علفهای فراوان روییده بود و در آن کوهستان به غاری رسیدند. شکارچی نگاه کرد دید در اطراف غار زنبورهای عسل پرواز می کنند و از شکاف یک سنگ قطره قطره عسل میچکد. فهمید زنبورهای عسل در شکاف سنگها خانه دارند و اینطور که معلوم است مدتهاست پای انسانی به آنجا نرسیده و عسلهای زیادی جمع شده و لابلای سنگها از عسل لبریز شده و از شکاف سنگها عسل جاری شده و روی خاک خشک می شود. مرد شکارچی از دیدن این وضع بسیار خوشحال شد و با خود گفت: «اگر هیچکس دیگر گذارش به اینجا نیفتد تا مدتی از زحمت شکار راحت می شوم و هر روز می آیم قدری از این عسل به شهر میبرم و میفروشم و با آن زندگی می کنم و تا مدتها این عسل تمام نمی شود زیرا دامنهٔ کوه و صحرا پر از گل و سبزه است و زنبورها که در اینجا وطن دارند خیلی زیاد هستند و کارشان هم ساختن عسل است.» تنها مشکلی که در میان بود هجوم زنبورها بود. اما در دنیا هیج کاری بی زحمت نیست. شکارچی لباسهای خود را محکم بست و صورت خود را با پارچه ای پوشاند و با احتیاط کوزه هایی را که برای آب همراه داشت از عسل پر کرد و به شهر برگشت و عسل را برای فروش به بازار برد و سگش هم همراهش بود. شکارچی به یک دکان بقالی نزدیک شد و گفت: «قدری عسل خالص دارم میخواهم بفروشم.»

مرد بقال کوزهٔ عسل را گرفت و کمی از آن را چشید و گفت: «آفرین بر تو و بر این عسل ! من همیشه چند جور عسل موجود دارم، عسلی دارم که خودم آن را از دهات می آورم و تصفیه می کنم و موم آن را جدا می کنم و عسل خالص را میفروشم، عسل ديگری دارم که آن را با مومش از کند و خارج می کنند و می آورند و می خرم و همانطور با موم میفروشم، عسل دیگری هست که تصفیه شده می آورند و جداگانه خرید و فروش می کنم و گاهی شربت قند و مربا با آن مخلوط کرده اند و مشتریهای عسل شناس آن را نمی پسندند، عسلهای خالص هم که از هر ولایتی می آورند مزهٔ مخصوص دیگری دارد اما این عسل از همهٔ آنها بهتر است، از عطر آن و مزهٔ آن معلوم است که عسلی خالص است و از ولایتی آمده که گلها و گیاهان آن معطر بوده است. من آدم با انصافی هستم و این عسل را از قیمت فروش بهترین عسل هایم گرانتر می خرم. فقط میخواهم قول بدهی که هر چه عسل داری همیشه برای من بیاوری.»

شکارچی خوش دل شد و گفت: «بسیار خوب، قول می دهم. من با هیچکس دیگر صحبت نکرده ام و عسل هم بسیار دارم، اگر بدانم که عسل را به قیمت حسابی خریده ای و مرا مغبون نکرده ای هر روز یک کوزه از همین عسل برایت میآورم.»
مرد بقال خوشحال شد و کوزهٔ عسل را در ترازو گذاشت و آن را وزن کرد و بعد خواست عسل را در ظرف دیگر بریزد و کوزهٔ خالی را هم بکشد و وزن خالص عسل را معلوم کند.
این بقال در دکان یک راسو داشت که آن را به جای گربه نگاه داشته بود تا موشهای دکان را بگیرد و موقعی که میخواست عسل را در ظرف دیگر بریزد یک قطره عسل روی زمین چکید و راسو که مواظب کار بقال بود فوری جلو دوید تا عسل را از زمین بلیسد. در این هنگام سگ شکاری که همراه مرد شکارچی بود و از اول از دیدن راسو ناراحت شده بود به راسو حمله کرد و گردن راسو را گاز گرفت و خون از گردن راسوجاری شد.
مرد بقال که به راسوی خودش خیلی علاقه داشت از حملهٔ سگ شکاری عصبانی شد و ناسزاگویان دست دراز کرد چوب قپان را برداشت و با یک حرکت محکم بر فرق سگ کوبید و سگ گیج شد و بیهوش افتاد. مرد شکارچی که سگ خود را بسیار عزیز می داشت اوقاتش تلخ شد و کوزهٔ عسل را برداشت و بر سر مرد بقال شکست. مرد بقال فریادی زد و از هوش رفت، همسایهٔ روبروی بقال که این ماجرا را دیده بود بازاریها را خبر کرد و گروهی اطراف مرد شکارچی را گرفتند و شروع کردند به کتک زدن و ناسزا گفتن. درد شکارچی هم که خود را در برابر آنها تنها دید کارد شکاری خود را از کمر کشید و چند نفر را زخمی کرد و داد و فریاد بلند شد و در این حال پاسبانها سر رسیدند و مرد شکارچی و چند نفر از بازاریها را گرفتند و پیش داروغه بردند و گفتند: «این مرد بازار را شلوغ کرده و اینها با او گلاویز بودند.»
داروغه از یکی يکی تحقیق کرد و گفت: «بروید ببینید مرد بقال زنده است یا نه.» خبر آوردند که بقال سالم است سرش کمی زخم شده و چیزی نیست. داروغه همه را پیش قاضی فرستاد و گفت: «هر چه قاضی بزرگ رأی بدهد اجرا می شود.»
قاضی از مرد بقال و صیاد و همسایهٔ بقال و دیگران سرگذشت دعوا را پرسید . و بعد گفت: «راسو حیوان است و میخواست یک قطره عسل بخورد، راسو را نمی توان مجازات کرد. سگ هم حیوان است و به راسو حمله کرده است، سگ را هم نمیتوان مجازات کرد. اما مرد بقال اگر اندکی گذشت و صبر و تحمل داشت سگ را هلاک نمی کرد و اگر شکارچی هم اندکی گذشت و انصاف داشت مرد بقال را نمی زد چون تقصیر از خودش بوده که سگ شکاری را به بازار آورده. مردم هم به طرفداری از همسایهٔ خود جمع شده اند و اگر مرد شکارچی را کتک زده اند به خیال خودشان از همسایهٔ آشنای خود دفاع کرده اند و مرد شکارچی هم از ترسش کارد را کشیده و به خیال خودش از جان خود دفاع کرده. ما می توانیم همه را جریمه کنیم و مجازات کنیم زیرا هر کدام وقتی ظلمی از کسی دیدند باید به داروغه و حاکم مراجعه کنند و نباید خودشان اختلاف کوچک را بزرگ کنند: حالا آیا کسی شکایت دارد؟» از میان حاضران هیچکس حرفی نزد. قاضی گفت: «گناه شما همه نادانی است

و تا وقتی مردم بیسواد و نادان و عوام هستند هر روز این چیزها پیدا میشود. اگر مردم همه باسواد و وظیفه شناسی باشند آن وقت شکارچی سگ شکاری را بی قید و بند به بازار نمی آورد و مرد بقال به جای گربه در دکان راسوی تربیت ناپذیر نگاه نمی دارد و اگر سگی به راسوی حمله کند با چوب قپان سگ را نمی کشد بلکه به قاضی مراجعه می کند و تاوان آن را می گیرد و دعوا تمام میشود. و اگر سگی کشته شد یک انسان کوزه ای را بر سر انسان دیگر نمی کوبد بلکه به حاکم مراجعه می کند و قیمت سگ را مطالبه می کند. وقتی شهر داروغه و محتسب و حاکم و قاضی دارد همهٔ این اختلافها تا کوچک است حل میشود اما عیب بزرگ جهل و نادانی است. همهٔ جنگها و دعواها از اول کوچک است و مردم نادان آنها را بزرگ می کنند. این دعوا هم از یک قطره عسل شروع شده است و چون صیاد که باعث این فتنه بود سگش را از دست داده و کسی هم شکایتی ندارد همه را مرخص می کنم.»

 

منبع:متن داستان یک قطره عسل

متن داستان یک قطره عسل

ادامه مطلب و دانلود

عکس های پروفایل جدید روز مادر

مادر همیشه ثابت کرده است که چقدر فرزندانش را دوست دارد و به آنها عشق می ورزد و حال که به روز مادر نزدیک می شویم برای جبران این زحمات و ابراز تشکر از او پیشنهاد می شود ،کارت های تبریکی زیبا که کار دست خودتان می باشد درست کرده و آنها را به مادرتان تقدیم کنید. ما در اینجا انواع گوناگونی از این مدل کارت ها را به شما نشان داده ایم که هم می توانید درست کنید و هم می توانید با ارسال آنها مادر خود را خوشحال کنید.روز مادر

 

پروفایل روز مادر

پروفایل روز مادر

پروفایل روز مادر

پروفایل روز مادر

پروفایل روز مادر

پروفایل روز مادر

پروفایل روز مادر

منبع : عکس های پروفایل جدید روز مادر

منبع : عکس های پروفایل جدید روز مادر

 

ادامه مطلب و دانلود

جنگل ابر کجاست؟

معرفی جنگل ابر

جنگل ابر کجاست؟

جنگل ابر پس از عبور از میان باغ‌های باصفای بسطام و تحت تأثیر قرار گرفتن در فضای عرفانی قطبین عالم عرفان سلطان‌العارفین بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی که در ۱۰ قرن پیش در وصف این مکان گفته است «هر که در این سرای درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید» واقع شده است. این جنگل بر ورای رشته کوه‌های دوردست و در امتداد قله‌ی ۴ هزار متری شاهوار قرار دارد.

این جنگل با ۳۵ هزار هکتار وسعت، قسمتی از جنگل‌های باستانی هیرکانی محسوب‌ می‌شود. ارتفاع زیاد جنگل از سطح دریا، پایین بودن درجه حرارت در فصل گرما و وجود چشمه‌سارهای فراوان و پوشش جنگلی متنوع از شاخصه‌های این جنگل است.

این جنگل با ۳۵ هزار هکتار وسعت، قسمتی از جنگل‌های باستانی هیرکانی محسوب‌ می‌شود. ارتفاع زیاد جنگل از سطح دریا، پایین بودن درجه حرارت در فصل گرما و وجود چشمه‌سارهای فراوان و پوشش جنگلی متنوع از شاخصه‌های این جنگل است.

به طور کلی جنگل ابر در محل تلاقی سه‌ جریان اقلیمی اصلی غرب و جنوب آسیا، یعنی پرفشارهای سیبری «جریان خشک و سرد»، پرفشار جنب حاره «جریان گرم و بیابان‌زا» و زبانه‌های اطلس و مدیترانه «جریان معتدل و مرطوب» است. ترکیب این اقلیم‌های متفاوت و متضاد در یک منطقه کوچک جغرافیایی، در جهان کم‌نظیر است.

دسترسی
این جنگل در مسیر جاده شاهرود به آزادشهر استان گلستان و در روستای ابر قرار دارد و ادامه جنگل‌های سرسبز شمال کشور است. آژانس‌های بسیاری وجود دارند که مقصدشان جنگل ابر است، بنابراین اگر برای نخستین بار به این سمت می روید و راهنمای محلی و آشنایی با مسیر ندارید حتما از طریق آژانس‌ها و تور‌های گردشگری اقدام کنید. بهترین منطقه جنگل ابر از بسطام حدود سی کیلومتر آسفالت و حدود چهل کیلومتر راه خاکی بسیار نامناسب مسافت دارد.
مسیر جنگل پر از درختان زالزالک، تمشک و توت فرنگی است. اگر کمی در جنگل قدم بزنید به تپه‌ای می رسید که قلعه «ماران»، ۳۰۰۰ سال روی آن جا خوش کرده است.

جنگل ابر کجاست؟

به خاطر داشته باشید اغلب تور‌ها با دوچرخه‌سواری همراه‌ است، بنابراین اگر علاقه‌مند به استفاده از این تورها هستید حتما یادتان باشد که وسایلی مانند دوچرخه کوهستان مناسب، کلاه ایمنی، دستکش دوچرخه سواری، عینک آفتابی، بارانی، کیسه خواب، وسایل شب مانی، کوله پشتی و سایر ملزومات شخصی را به همراه داشته باشید. زمانی که از طریق آژانس‌ها به جنگل ابر می‌روید مشکلی برای پیدا کردن کمپ مناسب ندارید.

منبع:جنگل ابر کجاست؟

جنگل ابر کجاست؟

ادامه مطلب و دانلود

طرز تهیه ی دسر با بیسکوئیت  شکلاتی

 

طرز تهیه ی دسر با بیسکوئیت  شکلاتی

 

این دسر برای افرادی که عاشق کاکائو و شکلات هستند فوق العاده است. نحوه ی درست کردن این دسر تقریبا شبیه به لازانیا است. این دسر حتما لازم نیست پخته شود و برای درست کردن آن نیاز به پنیر خامه ای, پودینگ شکلاتی, شکلات چیپسی و بیسکوئیت Oreo دارید.

 

 

مواد لازم :

یک بسته بیسکوئیت Oreo 36 عددی

6 قاشق غذا خوری کره ذوب شده

1 بسته پنیر خامه ای (220 گرمی )

4/1 فنجان شکر

3 و 4/1 فنجان شیر

یک بسته خامه

2 بسته پودینگ شکلاتی

شکلات چیپسی

 

 

 

مراحل :

بیسکوئیت Oreo

بیسکوئیت Oreo

 1. بیسکوئیت های Oreo را در غذا ساز خرد کنید.

مخلوط کره و بیسکوئیت

 1. در یک کاسه ی متوسط کره و بیسکوئیت Oreo را مخلوط کنید.
بیسکوئیت های خرد شده

بیسکوئیت های خرد شده

 1. بیسکوئیت های خرد شده را درون ظرف مخصوص بریزید و پخش کنید.
پنیر خامه ای

پنیر خامه ای

 1. در یک کاسه ی دیگر پنیر خامه ای را هم بزنید.
مخلوط شیر وشکر

مخلوط شیر وشکر

 1. شیر و شکر را اضافه کنید و مجددا هم بزنید.
خامه سرد شده

خامه سرد شده

 1. نیمی از خامه ی سرد شده را اضافه کنید.
اضافه کردن پنیر خامه ای

اضافه کردن پنیر خامه ای

 1. پنیر خامه ای را روی مواد بریزید و به آرامی پخش کنید.
نگهداری در یخچال

نگهداری در یخچال

 1. ظرف را به مدت 10 دقیقه درون یخچال قرار دهید تا سرد شود.
مخلوط پودینگ

مخلوط پودینگ

 1. در یک کاسه ی بزرگ پودینگ و شکر را با هم مخلوط کنید و به مدت 3 دقیقه هم بزنید تا کمی سفت شود.
اضافه کردن پودینگ

اضافه کردن پودینگ

 1. پودینگ را روی لایه ی پنیری پخش کنید.
یخچال

یخچال

 1. مجددا ظرف را به مدت 10 دقیقه درون یخچال قرار دهید تا کمی سرد شود.
اضافه کردن پنیر خامه ای

اضافه کردن پنیر خامه ای

 1. بقیه ی پنیر خامه ای را به دسر اضافه کنید.
اضافه کردن شکلات چیپسی

اضافه کردن شکلات چیپسی

 1. در صورت تمایل شکلات چیپسی را روی دسر بپاشید و روی دسر را با پلاستیک بپوشانید.

 

 1. ظرف را درون یخچال قرار دهید و به مدت 4 ساعت صبر کنید تا کاملا سرد شود.

دسر با بیسکوئیت  شکلاتی

 1. بعد از زمان مشخص شده می توانید دسر را نوش جان کنید. از طعم خوشمزه ی این دسر لذت ببرید.

منبع : طرز تهیه ی دسر با بیسکوئیت  شکلاتی

ادامه مطلب و دانلود
دسته بندی خوانندگان